GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů


Ing. Lucie Boučková

CNS a.s. 
Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník 

e-mail: gdpr@cns.cz

 

 

GDPR a ochrana osobních údajů

 

Dovolujeme se Vás informovat o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů správcem, kterým je společnost CNS a.s.

 

Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, obraťte se na nás prosím přímo na níže uvedených kontaktech.

 

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a prostředky a rozhoduje o zpracování Vašich osobních údajů za výše uvedeným účelem, je společnost:

 

CNS a.s.

IČO: 26129558

se sídlem Nad Šafranicí 574, 276 01 Mělník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 6233.

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Lucie Boučková

telefon: 315 626 513

email:   gdpr@cns.cz

 

2. Jak a proč jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Při zpracovávání osobních údajů se řídíme příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákonem o zpracování osobních údajů.  Zpracovávání Vašich osobních údajů probíhá proto, abychom zajistili všechna naše i Vaše práva a povinnosti. Při zpracovávání Vašich osobních údajů za tímto účelem nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

 

3. Které Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které jsme získali přímo od Vás, za účelem splnění smlouvy nebo za účelem splnění právní povinnosti správce anebo ty, které jste nám poskytli na základě souhlasu za stanoveným účelem.

 

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře.

 

5. Komu dalšímu poskytujeme Vaše osobní údaje a proč? 

Vaše osobní údaje předáváme ke zpracování pouze vybraným dodavatelům, což je nezbytné pro zajištění účelu zpracování zakázky. Všichni naši dodavatelé splňují podmínky obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

6. Jaká máte práva k Vašim osobním údajům?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům, které zpracováváme, máte následující práva, která vůči nám jako správci můžete uplatnit:

  • právo získat potvrzení o (ne)zpracovávání Vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají a které zpracováváme;
  • právo na opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
  • právo na výmaz nebo omezení zpracovávání Vašich osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají;
  • právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci.

Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným na adresu naší společnosti nebo na email společnosti, jak je uvedeno v tomto informačním memorandu.

Vzhledem k tomu, že některé Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, máte právo Váš souhlas se zpracováním takových osobních údajů kdykoliv odvolat.

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je:

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

IČO: 708 37 627

se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

www: https://www.uoou.cz

 

 

 

 

 

Děkujeme a věříme, že výše uvedené údaje byly jasné a srozumitelné.

Za společnost CNS a.s.  

 

 

Ing. Luboš Hajn, předseda představenstva

 

E-shop

Pohotovost EuroDat
v mimopracovní dobu:
+ 420 737 219 701

Twitter Facebook LinkedIn
EET